• ПОКАНА

  за Общо събрание и семинар на СИЦ "НКО - България"

  Време и място: 23 март 2017 г. от 16 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ - София

  ПЪЛНОМОЩНО (образец)

  Дневен ред:

  1. Регистрация на участниците и получаване на делегатски карти: (16:00 - 16:15)
  2. *Отчет за дейността на сдружението през периода 2016-2017 г. и изказвания (16:15 - 16:45)
  3. Отчет на РК и освобождаване от финансова отговорност (16:45 - 17:00)
  4. Избор на председател, зам. Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, гласуване за смяна на адреса на сдружението (17:00 - 18:00).
  5. Семинар на тема "Нови публикации на МКО към дивизии 1, 2 и 3" (18:00 - 19:00)
  6. Коктейл (19:00 - 19:30).

  * при липса на кворум се започва със семинара

  бр.15 от 14 февруари 2017, стр.95 •         

  ИСТОРИЯ на Националния комитет по осветление в България
  Автор: д-р инж. Деян Деянов, 2007
  Преглед | [PDF]СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)"

ГР. СОФИЯ 1000, ФНТС, УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" No 108, ЕТ. 5, СТ. 505, РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
No 11906, ТОМ 231, СТР. 40, Ф.Д. 11914/4/2004 Г., ЕИК: 131339544